logo programu rządowego "Rodzina 500+"
Logo programu rządowego „Rodzina 500+”

Zmiany w programie rządowym „Rodzina 500+” – od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z wprowadzonymi od 2022 r. zmianami w ramach programu rządowego „Rodzina 500+” świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w miejsce wypłacanego dotychczas dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym o świadczenie wychowawcze na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mogą ubiegać się również osoby pobierające dotychczas dodatek wychowawczy, tj. rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodów wnioskodawcy.

Dodatki wychowawcze na podstawie wniosków sprzed dnia 1 stycznia 2022 r. będą wypłacane przez Starostów do dnia 31 maja 2022 r. – w oparciu o przepisy przejściowe decyzje Starostów, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków wychowawczych, utracą moc z dniem 1 czerwca 2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od dnia 1 stycznia 2022 r. jest organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego.

Od dnia 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Aby zachować ciągłość wypłaty i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2022 r. wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Natomiast, w przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze z programu rządowego „Rodzina 500+” (SW-O), przeznaczony dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego. Wiosek SW-O można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nowe regulacje dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci w pieczy zastępczej mają zastosowanie w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 31 grudnia 2021 r., jak i w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy przed tą datą w stosunku do których wnioski o świadczenie wychowawcze będą składane po 31 grudnia 2021 r. W takich przypadkach rodzice zastępczy/dyrektorzy placówek aby otrzymać wsparcie z programu rządowego „Rodzina 500+” od 1 stycznia 2022 r. powinni złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Instrukcja – jak utworzyć, wysłać i podpisać wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ (SW-O) przez portal PUE ZUS [POBIERZ]

Przed złożeniem wniosku należy wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie o zaświadczenie, które potwierdza umieszczenie dziecka/dzieci w pieczy zastępczej.

Zgodnie z informacją ZUS w sprawie świadczenia można otrzymać pomoc:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 7.00 -18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
  • we wszystkich placówkach ZUS,
  • podczas e-wizyty w ZUS,
  • dodatkowo uruchomiona została specjalna infolinia 22 290 55 00 (czynna pn.-pt. w godz. 8.00 – 15.00).

Informacje ze strony gov.pl – https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-informacje-o-programie-rodzina-502
Informacje z portalu ZUS – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230