Dnia 29 października 2021 r. Rada Powiatu w Śremie przyjęła „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”.

Tekst Uchwały nr XXXIII/245/2021 wraz z uzasadnieniem oraz tekst „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”  [pobierz]

 

INFORMATOR: Baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu śremskiego – 2022 rok [pobierz]

Na stronie Starostwa Powiatowego w Śremie znajduje się ewidencja instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Bezpośredni odnośnik: https://www.powiat-srem.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&dzialy=3&artykul=2090&akcja=artykul

Na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie znajdują się bieżące informacje w zakresie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie [kliknij] 

Informuję również, iż bazy danych oraz rejestry z województwa wielkopolskiego dotyczące:

  • instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego,
  • podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

dostępne są na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce:

Sprawy → Polityka Społeczna → Rejestry i Wykazy [kliknij]

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w 2022 r. we współpracy z Fundacją Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej realizować będzie Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekrutacja uczestników do udziału w Programach prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Rekrutacja do uczestnictwa w Programie korekcyjno-edukacyjnym prowadzona jest do końca kwietnia 2022 r., a w Programie psychologiczno-terapeutycznym została zaplanowana w okresie od 15 czerwca 2022 r. do 15 września 2022 r.

Uczestnictwo w programach jest bezpłatne.

Zgłoszenia do programów przyjmowane są w PCPR w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, a także drogą elektroniczną e-mail: pcpr@pcpr.srem.pl. Osoby do kontaktu – Pani Agnieszka Oleszak-Baczyńska oraz Pan Maciej Maćkowiak.

Więcej informacji w Informatorze „Baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu śremskiego – 2022 rok”