ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚREMIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jest jednostką organizacyjną Powiatu Śremskiego, utworzoną uchwałą Nr IV/13/98 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 30 grudnia 1998 r.
Działalność oparta jest o następujące akty prawne:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.);
2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511);
3. uchwała Nr IV/13/98 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie;
4. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);
5. uchwała Nr LIII/349/06 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie;
6. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.);
7. zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Śremskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
8. uchwała Nr 59/432/12 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie;
9. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Zarząd Powiatu w Śremie i Starosta Śremski wykonują zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej (własne jak i z zakresu administracji rządowej), polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, jak również współpracy z organizacjami pozarządowymi.