DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Wymagane dokumenty:
1) wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
2) kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
3) aktualna opinia lekarska dotycząca zasadności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej,
4) oferta cenowa
Inne informacje:
O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:
1) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę w wspólnym gospodarstwie domowym 
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w każdym czasie.
Wysokość dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% kosztów realizacji zadania. Nie są pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawcę przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Podstawę dofinansowania stanowi umowa cywilno-prawna.
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z póżn. zm.).

Druki do pobrania:

 

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Opinia lekarska