DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, mogą ubiegać się o uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z powyższym zakupem.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

  2. kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),

  3. fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowego (NFZ) oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środku pomocnicze, albo

kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia w wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,

Inne informacje:

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę w wspólnym gospodarstwie domowym 
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w każdym czasie.

O dofinansowanie zadania mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne, które w dniu zakupu przedmiotu posiadają ważny dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej.

Nie można otrzymać zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jeżeli zakup nastąpił przed wystawieniem zlecenia i jego potwierdzeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

 

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze