AKTYWNY  SAMORZĄD W 2021 ROKU

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż od 1 marca 2021 r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach Programu osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania dofinansowania do:

 •  Zakupu oprzyrządowania samochodu – Obszar A zadanie 1 i 4
 • Uzyskania prawa jazdy – Obszar A zadanie 2 i 3
 • Zakupu komputerów, oprogramowania, urządzeń brajlowskich oraz szkoleń w zakresie obsługi zakupionego w ramach Programu sprzętu – Obszar B zadanie 1, 3, 4 i zadanie 2,
 • Utrzymania strawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach Programu – Obszar B zadanie 5
 • Zakupu wózków o napędzie elektrycznym lub części zamiennych do wózków – Obszar C zadanie 1, 2
 • Zakup protez kończyn górnych i dolnych oraz części zamiennych do zakupionych w ramach Programu protez – Obszar C zadanie 3, 4 Zakup skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – Obszar C zadanie 5
 • Dofinansowanie kosztów ponoszonych w przypadku pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub objętego innego typu opieką – Obszar D
 • Dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej, policealnej, kolegium oraz osób mających otwarty przewód doktorski – Moduł II

W bieżącym roku wnioski składamy przez Internet w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) znajdującym się na stronie: www.sow.pfron.org.pl

Przypominamy, iż w celu złożenia wniosku osoba musi posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

 Jak w prosty sposób założyć profil zaufany przedstawia film instruktażowy:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Uwaga: Osoby starsze mające trudności ze złożeniem wniosku w systemie SOW prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem tutejszego Centrum pod numerem telefonu 61 28 30 490 lub  609 301 780

Tab. 1 MODUŁ I  – Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2021 roku (w zł):
Obszar A Zadanie 1 i 4
oprzyrządowanie samochodu
Obszar A Zadanie 2 i 3
prawo jazdy
–        osoba z dysfunkcją narządu ruchu
–  10.000 z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000

–        osoba z dysfunkcją narządu słuchu
– 4.000

–  koszty kursu i egzaminów kategorii B – 2.100

–  koszty kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500

–  pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800

–  koszty usług tłumacza migowego – 500

Obszar B Zadanie 1

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

(osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

Obszar B Zadanie 2

szkolenie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu

–  osoby niewidome – 24.000
w tym na urządzenia brajlowskie  – 15.000

–  dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000

–  osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000

–  osoby głuchoniewidome – 4.000

–  osoby z dysfunkcją słuchu – 3.000 

–  pozostałe osoby – 2.000

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania o 100% gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Obszar B Zadanie 3

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie
(osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

Obszar B Zadanie 4

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie
(osoby z dysfunkcją narządu słuchu)
Obszar B Zadanie 5

sprawność techniczna posiadanego sprzętu elektronicznego
7.500 4.000 1.500
Obszar C Zadanie 1
wózek
o napędzie elektrycznym
Obszar C Zadanie 3
proteza
Obszar C Zadanie 4

sprawność techniczna protezy
na III lub IV poziomie jakości

10.000

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000

przy amputacji:

–    w zakresie ręki – 12.000

–   przedramienia – 26.000

–   ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym – 30.000

przy amputacji (do 30% C3, tj.):

–   w zakresie ręki – 3.600

–   przedramienia – 7.800

–   ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym – 9.000

 

Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna skutera/wózka
o napędzie elektrycznym
–   na poziomie stopy/podudzia – 18.000

–   na wysokości uda – 25.000

–   uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000

–   na poziomie podudzia – 5.400

–   na wysokości uda – 7.500

–   uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.000

 

3.500
z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000

 

–     z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania dla IV poziomu jakości protezy – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON,

–     refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON
– nie więcej niż 200

Obszar C Zadanie 5

skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym /
oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Obszar D
opieka nad osobą zależną
7.500 300  miesięcznie
 tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

 

Tab. 2 MODUŁ II

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON (w zł):

 Kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1)    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

–   do 1.000 dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

–   do 1.500 dla pozostałych wnioskodawców;

2)    dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3)    opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000  zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, może być zwiększony, nie więcej niż o (łącznie 3.900 zł):

1) 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu;

2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach  studiów/nauki;

5) 200 zł – w przypadku studiów/nauki w przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku      działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę
w formie zdalnej (w związku z pandemią).

AKTYWNY SAMORZĄD W 2020 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Wsparcia w Module I obejmuje:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

  2. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

  3. Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

  4. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);

  2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

  3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

  4. Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

  5. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 2. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym);

  2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

  3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

  4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

  5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 3. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wsparcia w Module II obejmuje:

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób za znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 Przyjmowanie wniosków następuje w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

Moduł I – od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Moduł II – od dnia 1 marca 2020 r. do:

 •  dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
 • dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Ponadto przypominamy iż w bieżącym roku ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca 2020 r. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez konieczności wychodzenia z domu.

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

 Informacje o tym, jak zakłada się Profil Zaufany wraz z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/page/index.html

a także

https://sow.pfron.org.pl/

https://pz.gov.pl/pz/index

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Szczegółowe informacje dostępne również na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/#

AKTYWNY SAMORZĄD 2019 rok

Wsparcia w Module I:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
c) Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
e) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
b) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
c) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
d) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie – 20 maja 2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków – 31 sierpnia 2019 r.

Wysokość dofinansowania
Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:
1) pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii:
◦ dla kosztów kursu i egzaminów kategorii innej niż „B” – 3.500 zł,
◦ dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
◦ dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
2) zakup/montaż oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4.000 zł,
3) szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu) – 3.000 zł,
4) zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
◦ osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6.000 zł,
5) zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania
◦ osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2.500 zł,
6) utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w programie
◦ 1.500 zł,
7) zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 5.000 zł.
Minimalny, wymagalny udział własny w przypadku zadań w Module I:
1) zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15%,
2) pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25%,
3) zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania – osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) – 30%,
4) zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania – osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 10%,
• utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu – 10%,
• zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 35%.

Wsparcie w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie:
• od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. – w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
• od 2 września 2019 r. do 10 października 2019 r. – w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

Wysokość dofinansowania
Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
◦ do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. – M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł – w sytuacjach, określonych przez Realizatora,
2) 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3) 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
4) 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
5) 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
Przekazanie przyznanych środków finansowych
Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:
1) do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
2) do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
3) do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Warunki zmniejszenia dofinansowania
Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)
Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, w związku z tym rzeczywisty udział własny w kosztach czesnego na drugim i kolejnych kierunkach, wyniesie 65%).
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy
Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.
Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki
1. Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
a) „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2;
2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
Dodatkowo, przypominamy:
• dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
• decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator,
• kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
• decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
• Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w Module I i Module II, można zapoznać się pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/

lub:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]